• Kiểu van 6/2
  • Có đế van phụ gắn thêm
  • Bộ giám sát vị trí lõi trượt